Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název

Základní škola a Mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Valeč, Náměstí 119, 364 55, Valeč

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Marcela Pavlíčková

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna

 

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Valeč, Podbořanská 32, 364 53 Valeč

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna:

Podbořanská 32
364 53 Valeč

 

Úřední hodiny

Pracovní dny 6.30 – 16.00

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na webové stránce školy.

Telefonní čísla, e-mailové adresy

Ředitelka ZŠ a MŠ Valeč

 • Mgr. Marcela Pavlíčková – tel: 604 895 632 – ředitelna: 353 399 725
 • e-mailová adresa: reditelka@mszsvalec.cz

 

Pedagogové MŠ Valeč

 • Lucie Nováková – vedoucí pedagog – tel: 721 484 684
 • Ing., Bc. Kateřina Márová – tel: 607 294 166

 

Třídní učitelé

 • Mgr. Marcela Pavlíčková 604 895 632
 • Mgr. Kamila Polzová 730 160 731

 

Asistent pedagoga

 • Dagmar Čuboňová

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

 • Anna Poživilová
 • Lenka Jedličková
 • Marie Valchařová
 • Ladislav Čuboň

Školní družina

Vychovatelka

 • Karolína Vávrová, DiS. – tel: 728 824 085

Adresa internetové stránky

https://www.mszsvalec.cz/

 

Identifikační čísla

IČO: 75006219

Nejsme plátci DPH.

 

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na adrese organizace, elektronickou poštou, nebo prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitelky školy.

 

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.