O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel na základě těchto kritérií:

  • K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
  • Dále budou přednostně přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého bydliště v obci, která mateřskou školu zřizuje a zaměstnání rodičů.
  • Dítě musí být řádně očkováno (podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.